[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัการ IM

 

                  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) หรือ MIS คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ รวมทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดวาจะเป็นในอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง


เราได้อะไรจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
• เราจะต้องรีบดำเนินโครงการตามที่หน่วยงานได้วางแผนไว้เราใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำกำหนดการทำงานของกิจกรรมต่างๆ กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ใน แต่ละกิจกรรม และใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกและตรวจสอบความก้าวหน้าของการทำงาน ทำให้เราสามารถควบคุมโครงการได้อย่างมประสิทธิภาพ
• ผู้บริหารต้องการเร่งให้เราจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เราใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาว่ารอบปีต่างๆที่ผ่านมา เราได้เสนองบประมาณอะไรไปบ้าง งบประมาณแต่ละรายการที่เสนอไปนั้นเป็นยอดเท่าใด แต่ละรายการถูกตัดไปเหลือเท่าใด และในปีนั้นๆได้ใช้จริงเป็นจำนวนเท่าใด ปัจจุบันรายการเหล่านั้นจะมีการขยายตัวต่อไปอย่างไร หรืองานใดบ้างที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ทั้งหมดนี้ควรจะทำให้เรากำหนดงบประมาณไว้สักเท่าไร MIS จึงมีประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บริหารสามารถค้นหาข้อมูลและจัดทำรายงานที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว MIS

ลักษณะของระบบ
1. ระบบ MIS จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน
2. ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำงานของ ฝ่ายต่างๆในองค์กร
3. ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ
4. ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
5. ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และสามารถจำกัดการใช้งานเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ MIS ได้อย่างไร

การสร้างหรือพัฒนาระบบ
1. ผู้บริหารต้องทราบว่า ตนเองต้องการอะไรจากระบบ MIS
2. หน่วยงานจะต้องมีความพร้อมในด้านคอมพิวเตอร์ กล่าวคือได้มีการใช้คอมพิวเตอร์จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลได้ดีถึงระดับหนึ่งแล้ว
3. แผนกต่างๆในหน่วยงานได้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ซึ่งกันและกัน
4. มีการบันทึกข้อมูลสำคัญไว้บ้างแล้ว และพร้อมที่จะมีการนำมาบันทึกลงในระบบ MIS ที่จะจัดขึ้น
5. หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์จนค่อนข้างอยู่ตัว คือไม่มีปัญหาขลุกขลักกับงานคอมพิวเตอร์เดิม ปัญหาความผิดพลาดอย่างรุนแรงของงานเดิม
6. หน่วยงานมีบุคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์
7. มีงบประมาณที่เพียงพอ


เข้าชม : 1426


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เทคโนโลยี Wi-Fi 17 / ม.ค. / 2557
      การรักษาความปลอดภัย 21 / ส.ค. / 2556
      แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล 24 / มิ.ย. / 2556
      แนวทางการบันทึกข้อมูล OP/PP 21 / มิ.ย. / 2556
      ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 10 / มิ.ย. / 2555


IM : : ทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช่ : :
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :Pitug Chutmat   Email :thungyaihospital2010@gmaill.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซดWebsite counter คน เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2555

เว็บไซด์หลักโรงพยาบาลทุ่งใหญ่